Pandrecht op vorderingen: internationale aspecten

,

In pandaktes wordt gebruikelijk vermeld dat alle vorderingen verpand zijn. Hoe zit het met internationale vorderingen? Is het op een vordering toepasselijke recht van invloed op de verpanding? In deze blog wordt hierop ingegaan.

Lees meer

Geldigheid pandrecht: fout in interne besluitvorming en pandgever bestaat niet meer

Vorige maand heeft het Gerechtshof te Den Haag geoordeeld over meerdere interessante verweren met betrekking tot een pandrecht op vorderingen. Deze waren opgeworpen door een van de partijen in de zaak en hadden betrekking op de rechtsgeldigheid van het pandrecht. In deze blog gaan wij hier verder op in.

Lees meer

Mededeling van het pandrecht leidt niet tot vestiging van een openbaar pandrecht

In onze vorige blog zetten we de verschillen van een stil en openbaar pandrecht op vorderingen uiteen. Kort gezegd ging het om de volgende verschillen:

Lees meer

Vestiging van een stil en openbaar pandrecht in één akte

Verschil vestiging stil en openbaar pandrecht

De wijze van vestiging van een openbaar of stil pandrecht op een vordering is verschillend. Beide vormen van pandrechten vereisen een pandakte. Daarnaast is voor een openbaar pandrecht vereist dat mededeling van het pandrecht wordt gedaan aan de schuldenaar (art.  3:94 jo. 3:98 en 3:236 BW). Voor een stil pandrecht is vereist dat de akte authentiek is (opgemaakt door een openbaar ambtenaar zoals een notaris, art. 156 Rv) of dat de akte is geregistreerd bij de Belastingdienst (art. 3:94 jo 3:98 en 3:239 BW), waarbij in de praktijk vaak de voorkeur wordt gegeven aan dit laatste. De Hoge Raad heeft in een recent arrest duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om beide pandvormen middels één akte te vestigen. Het één hoeft niet per se het ander uit te sluiten. Hierna wordt dit nader toegelicht.

Lees meer

Faillissement, pandrecht en verrekening door de bank

, , ,

De Hoge Raad heeft onlangs in de zaak Eurocommerce/Rabobank een belangrijke prejudiciële vraag beantwoord over verrekening door banken rondom het faillissement van de rekeninghouder. Alvorens hierop in te gaan, zetten wij eerst de heersende leer hierover uiteen.

Lees meer

Kan de pandhouder zich beroepen op een wilsgebrek?

,

In mei heeft het Gerechtshof te Den Bosch een arrest gewezen over de overdraagbaarheid van een wilsrecht. De uitspraak is van belang voor pandhouders omdat slechts op overdraagbare rechten een pandrecht kan worden gevestigd. Voorts heeft de uitspraak invloed op de bevoegdheden van de pandhouder. Zet je schrap voor een juridisch technisch, maar voor de financieringspraktijk interessant verhaal.

Lees meer

Verpandingsverbod: goederenrechtelijk of verbintenisrechtelijk?

, ,

We zijn inmiddels 4 jaar verder sinds Coface Intergamma, in de praktijk blijven discussies opkomen over verpandingsverboden en de werking ervan.

Lees meer

Pandrecht op assurantieportefeuille niet mogelijk

,

Een assurantiekantoor bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Na faillissement verkoopt de curator de assurantieportefeuille aan een derde. De bank meent echter een pandrecht op die assurantieportefeuille te hebben gehad en maakt aanspraak op de opbrengst. Hierdoor rijst de vraag wat een assurantieportefeuille nu precies is en of het mogelijk is hierop een pandrecht te vestigen.

Lees meer

Uitwinning pandrecht IE-rechten: géén misbruik van bevoegdheid

,

Intellectuele eigendomsrechten zijn goederen die verpand kunnen worden. Onder intellectueel eigendom vallen onder meer het merkenrecht, het octrooirecht en het handelsnaamrecht.

Lees meer