Het is even geleden dat er een relevant arrest met betrekking tot pandrechten op vorderingen is gewezen. Op 1 juli 2022 heeft de Hoge Raad echter weer een mooi arrest gewezen dat we in deze blog zullen bespreken. Leidt een contractuele afspraak, in de vorm van een onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking, altijd tot een verpandingsverbod?

Wij schreven eerder over het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden. Inmiddels ligt de adviesaanvraag inzake dit wetsvoorstel bij de Raad van State. De inhoud ervan is nog geheim. Pas wanneer het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is de inhoud openbaar. Dan zal zichtbaar zijn of de reacties op de consultatie hebben geleid tot wijziging van het wetsvoorstel.

De voortgang van het wetsvoorstel kan hier worden ingezien.

Wordt vervolgd.

Lees meer

De afgelopen maanden heeft het wetsontwerp tot opheffing van verpandingsverboden ten behoeve van financieringsdoeleinden ter consultatie gelegen. Inmiddels is de consultatie gesloten; er zijn in totaal 19 openbare consultaties ingediend.

Lees meer

We zijn inmiddels 4 jaar verder sinds Coface Intergamma, in de praktijk blijven discussies opkomen over verpandingsverboden en de werking ervan.

Lees meer

In 2016 blogden wij over verpandingsverboden en de nadelige gevolgen hiervan voor het MKB en de financiële sector. De wens tot wijziging van de wet ter verbetering van de situatie is wijd verspreid. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet hiernaar onderzoek ging doen.

Lees meer

In deze blog ga ik in op de gevolgen van een verpandingsverbod en de vraag of een pandhouder kan worden verweten te profiteren van de wanprestatie wanneer een pandrecht wordt gevestigd in strijd met een verpandingsverbod.

Lees meer

Niet alle vorderingen kunnen rechtsgeldig worden verpand. Dit werd onlangs nog eens duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer

Bij asset based lending wordt het door de bank te verstrekken krediet gebaseerd op de zekerheden op assets van de onderneming. Eén van deze assets is de debiteurenportefeuille van de onderneming: haar uitstaande vorderingen. Hierop kan de bank tot zekerheid voor de terugbetaling van haar krediet een pandrecht vestigen. Lees meer