Faillissement, pandrecht en verrekening door de bank

, , ,

De Hoge Raad heeft onlangs in de zaak Eurocommerce/Rabobank een belangrijke prejudiciële vraag beantwoord over verrekening door banken rondom het faillissement van de rekeninghouder. Alvorens hierop in te gaan, zetten wij eerst de heersende leer hierover uiteen.

Lees meer

Het begrip “finale kwijting” bij incasso

, ,

Het komt vaak voor in ons dagelijks werk: een schikking met een verpande debiteur waarbij een deel van de vordering wordt prijsgegeven. De aanleiding hiervoor varieert: een verrekenbare tegenvordering, een terechte klacht of een betalingskorting zijn allemaal valide redenen voor het treffen van een schikking.

Lees meer

Kan de pandhouder zich beroepen op een wilsgebrek?

,

In mei heeft het Gerechtshof te Den Bosch een arrest gewezen over de overdraagbaarheid van een wilsrecht. De uitspraak is van belang voor pandhouders omdat slechts op overdraagbare rechten een pandrecht kan worden gevestigd. Voorts heeft de uitspraak invloed op de bevoegdheden van de pandhouder. Zet je schrap voor een juridisch technisch, maar voor de financieringspraktijk interessant verhaal.

Lees meer

Uitwinning pandrecht IE-rechten: géén misbruik van bevoegdheid

,

Intellectuele eigendomsrechten zijn goederen die verpand kunnen worden. Onder intellectueel eigendom vallen onder meer het merkenrecht, het octrooirecht en het handelsnaamrecht.

Lees meer

Pandhouder kan soms profiteren van volledige proceskostenveroordeling

,

Hoe zit het met de proceskosten wanneer een procedure wordt verloren en wat is de positie van de pandhouder daarbij?

Lees meer

De pandhouder en de vordering tot waardevergoeding

, ,

Wanneer een overeenkomst niet goed wordt nagekomen, kan die (onder bepaalde voorwaarden) worden ontbonden. Een wettelijk gevolg hiervan is dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Alles moet dan worden teruggedraaid naar de situatie waarin geen overeenkomst zou zijn gesloten. Dit is echter niet altijd mogelijk, wanneer de overeenkomst al wel voor een deel is uitgevoerd. Voor die gevallen is artikel 6:272 BW in het leven geroepen. Daaruit blijkt dat de partij die (deels) heeft geleverd, recht heeft op een vergoeding gelijk aan de waarde van het geleverde. De vraag of een pandhouder recht heeft op waardevergoeding van een geleverd goed in plaats van een vordering tot betaling na ontbinding van een overeenkomst, is onlangs aan bod gekomen in een uitspraak van de rechtbank Limburg. Hier was het volgende aan de hand.

Lees meer

Pandhouder mag faillissement verpande debiteur aanvragen

,

Wederom kwam de Hoge Raad met een arrest in het voordeel van de financieringspraktijk. Lange tijd was onduidelijk of het aanvragen van het faillissement tot de bevoegdheden van de (openbaar) pandhouder behoort.

 

Lees meer

Samenloop meerdere hypotheek- en pandhouders en het versterkte pandrecht

, , ,

Eind november kwam de Rechtbank te Rotterdam tot een interessant vonnis. De zaak betrof de verdeling van de opbrengst van de onderhandse verkoop van een huis in een situatie met meerdere hypotheek- en pandhouders.

Lees meer

Europees bankbeslag

, , ,

Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer over een nieuwe Europese procedure die het mogelijk maakt om beslag te leggen op een bankrekening in een ander EU-land. Hiermee zou het eenvoudiger moeten worden om grensoverschrijdende vorderingen te incasseren.

 

Lees meer