Algemene Voorwaarden Ceres Legal B.V.

  1. Ceres Legal B.V. (hierna: “Ceres Legal”) is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Ceres Legal als dienstverlener c.q. opdrachtnemer partij is. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Ceres Legal en niet door de natuurlijke personen en rechtspersonen welke met Ceres Legal geassocieerd zijn. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing.
  2. Overeenkomsten met Ceres Legal leiden tot een inspanningsverbintenis, behoudens een in een individuele overeenkomst schriftelijk overeengekomen expliciete handeling.
  3. Alle opgegeven prijzen, percentages en tarieven van Ceres Legal zijn exclusief BTW. Declaraties van Ceres Legal hebben een betalingstermijn van 14 dagen en dienen, zonder verrekening of opschorting, binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is vanaf de 15e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke gemaakt moeten worden ter incassering van openstaande bedragen, komen voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op basis van een forfaitair bedrag, zijnde 15% van de openstaande declaratie(s).
  4. Betwisting van declaraties dient, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Betwisting van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
  5. Onverkort het bepaalde in artikel 6, is iedere aansprakelijkheid van Ceres Legal beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale hoofdsom van de aan Ceres Legal B.V. ter zake een individuele opdracht voldane facturen, met een maximum van € 25.000,–.
  6. Voor alle schade, materieel of immaterieel, is iedere aansprakelijkheid van Ceres Legal beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd onder de door Ceres Legal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte – en gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering van Ceres Legal plaatsvindt, is het bepaalde in artikel 5 van toepassing.
  7. Alle rechtsvorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, jegens Ceres Legal vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de schadelijdende partij bekend is, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zowel met de schade, als met Ceres Legal als aansprakelijke partij.
  8. Alle met Ceres Legal gesloten overeenkomsten houden tevens de bevoegdheid in voor Ceres Legal om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en door deze derden mogelijk te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen, mede namens de opdrachtgever, te aanvaarden. Ceres Legal is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
  9. Op alle overeenkomsten gesloten met Ceres Legal is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Rotterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen in eerste aanleg welke voortvloeien uit overeenkomsten gesloten met Ceres Legal, zulks onverkort de rechten op appel en cassatie.