Berichten

Inleiding

Het komt wel eens voor dat een opdrachtenportefeuille wordt verkocht, bijvoorbeeld in het kader van een faillissement in geval van een doorstart. Een opdrachtenportefeuille vertegenwoordigt derhalve een economische waarde, waardoor de vraag rijst of hierop een pandrecht kan worden gevestigd. Deze vraag werd in augustus behandeld door de Rechtbank Noord-Holland.

Lees meer

Hoe ver reikt de onderzoeksplicht van een pandhouder bij de vestiging van een pandrecht? Moet de pandhouder onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever?

Lees meer

In de praktijk is er vaak discussie over de vraag of bepaalde vorderingen wel of niet verpand zijn. Voor de beoordeling hiervan is de formulering in de pandakte van belang. Lees meer

De termijnstelling: artikel 37 Fw

Op 2 december 2016 oordeelde de Hoge Raad over de reikwijdte van artikel 37 Fw (ECLI:NL:HR:2016:2729). Artikel 37 Fw beschermt de wederpartij van een gefailleerde tegen de situatie dat hij zijn deel van de overeenkomst nakomt, terwijl hij geen zekerheid heeft dat de curator van gefailleerde eveneens zal presteren.

Lees meer

Vorderingen kunnen worden verpand als een vorm van zekerheid in het kader van een financiering. Er zijn echter verschillende vormen van financiering, waardoor ook de verpanding van vorderingen kan verschillen. Dit maakte de Rechtbank Rotterdam kort geleden duidelijk in het vonnis in de zaak Allewelt/Coface.

Lees meer

Bij het innen van een verpande vordering, kan de pandhouder geconfronteerd worden met een andere schuldeiser die beslag heeft gelegd op de vordering. Dan rijst de vraag wie voorrang heeft om zich op de vordering te verhalen en wie bevoegd is de vordering te innen.

Lees meer

Inleiding

Op het gebied van het faillissementsrecht gaat in 2017 het een en ander veranderen, ook voor de pandhouder van debiteurenvorderingen. Het Wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht is al een tijdje in ontwikkeling, maar dit jaar staan er belangrijke wetsvoorstellen op de rol. Te denken valt aan de Wet versterking positie curator en de Wet continuïteit ondernemingen I, die beiden door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd en nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer liggen.

Lees meer

Recentelijk oordeelde de rechter in een interessant geschil tussen een curator in het faillissement van een groep ondernemingen (‘EnergiQ’) en een onderneming (‘Parallel’) die stelde dat zij pandrecht had op de debiteurenvorderingen van EnergiQ (ECLI:NL:RBMNE:2015:7272 en ECLI:NL:RBMNE: 2016:4720). De curator stelde dat Parallel onrechtmatig handelde jegens de gezamenlijke schuldeiseres van EnergiQ door het uitwinnen van het pandrecht. De rechter gaf de curator hierin gelijk.

Lees meer

Eind november kwam de Rechtbank te Rotterdam tot een interessant vonnis. De zaak betrof de verdeling van de opbrengst van de onderhandse verkoop van een huis in een situatie met meerdere hypotheek- en pandhouders.

Lees meer

Bij de inning van een meervoudig verpande vordering door de eerste pandhouder, heeft de tweede pandhouder recht op het eventuele overschot. Ook indien de pandgever failliet is. Dit is wettelijk bepaald in artikel 3:253 BW jo. artikel 57 lid 4 Fw jo. 490b Rv.

 

Lees meer