Mededeling van het pandrecht leidt niet tot vestiging van een openbaar pandrecht

In onze vorige blog zetten we de verschillen van een stil en openbaar pandrecht op vorderingen uiteen. Kort gezegd ging het om de volgende verschillen:

Openbaar pandrecht:

  1. Wordt gevestigd door mededeling van het pandrecht aan de schuldenaar.
  2. Kan worden gevestigd op alle vorderingen die op het moment van mededeling bestaan, ongeacht of deze (dan wel de rechtsverhoudingen die aan die vorderingen ten grondslag liggen) bestonden toen de pandakte werd opgemaakt.

Stil pandrecht:

  1. Wordt gevestigd door een authentieke of geregistreerde akte.
  2. Slechts de vorderingen die op het moment van vestiging reeds bestonden of die voortvloeien uit een op dat moment bestaande rechtsverhouding vallen onder het pandrecht.

Inmiddels heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin deze materie wederom centraal stond. In deze zaak was een stil pandrecht gevestigd op vorderingen. De pandakte was slechts éénmaal geregistreerd. Er was een geschil ontstaan over een vordering die op het moment van registratie van de pandakte nog niet bestond. Ook de rechtsverhouding die aan de betreffende vordering ten grondslag lag, bestond toen nog niet. Later is mededeling van het pandrecht aan de schuldenaar gedaan.

De pandhouder stelde zich op het standpunt dat door mededeling van het pandrecht alsnog een openbaar pandrecht was gevestigd op de betreffende vordering. De mededeling van het pandrecht zou hetzelfde gevolg hebben gehad als een nieuwe registratie van de pandakte. De Rechtbank oordeelt terecht dat dit standpunt geen steun vindt in het recht. Vestiging van een openbaar pandrecht is enkel mogelijk, indien uit de pandakte blijkt dat het de bedoeling van partijen was om een openbaar pandrecht te vestigen. Dat was in deze zaak niet het geval, nu uit de pandakte bleek dat partijen enkel hadden beoogd een stil pandrecht te vestigen.

Deze uitspraak is in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, zoals behandeld in onze vorige blog.

Conclusie:

Indien uit de pandakte blijkt dat enkel is beoogd een stil pandrecht te vestigen, dan heeft de mededeling van dat pandrecht niet tot gevolg dat een nieuw, openbaar, pandrecht wordt gevestigd. Wordt beoogd een zo ruim mogelijke verpanding te vestigen, dan zal uit de pandakte moeten blijken dat niet enkel bedoeld is een stil pandrecht te vestigen, maar ook een openbaar pandrecht.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie