Hagel-bankbeslag: wel of niet toegestaan?

Hagel-bankbeslag
Al jaar en dag is het staande praktijk dat advocaten ter inning van een vordering beslag laten leggen onder meerdere banken tegelijk, terwijl onbekend is of de debiteur wel rekeningen aanhoudt bij die banken. De deurwaarder die deze beslagen legt, kan hierdoor tuchtrechtelijk in de knel komen. Uitgangspunt is namelijk dat beslag door een deurwaarder slechts mag worden gelegd als er een redelijk vermoeden is dat het beslag doel zal treffen.

Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3081
In het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 juli 2015 is dit uitgangspunt enigszins genuanceerd. In deze zaak ging het om een deurwaarder die gelijktijdig beslag had gelegd onder drie verschillende banken ten laste van een debiteur, terwijl er geen rekeninggegevens bekend waren.

Met de debiteur waren eerder al meerdere betalingsregelingen afgesproken die steeds niet werden nagekomen. Verder was de debiteur verhuisd zonder zijn nieuwe adres aan de deurwaarder door te geven. Het UWV had de deurwaarder geïnformeerd dat de debiteur geen bronnen van inkomsten had, althans dat zijn inkomsten beneden de beslagvrije voet bleven. De debiteur heeft ook niet betaald na een laatste verzoek om tot betaling over te gaan, onder aanzegging van verdere executiemaatregelen bij niet-voldoening. Vervolgens heeft de deurwaarder beslag gelegd onder de ABN, ING en SNS.

Het Hof verwijst naar het uitgangspunt dat hagel-bankbeslag (ook wel multi- of mitrailleur-bankbeslag genoemd) niet is toegestaan. Daarbij plaatst zij echter de kanttekening dat beslaglegging op een of meer bankbeslagen in bepaalde gevallen, ook wanneer geen gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de debiteur bij de banken een rekening heeft, wél toelaatbaar is, zolang wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. In deze zaak achtte het Hof dat niet aan deze eisen was voldaan. Naar het oordeel van het Hof had een beslag op roerende zaken de voorkeur boven het gelijktijdige beslag onder meerdere banken. Hierbij weegt het Hof mee dat het niet aannemelijk was dat er voldoende saldo op de rekening(en) van de debiteur zou staan om het beslag doel te laten treffen, gelet op de omstandigheid dat de inkomsten van de debiteur de beslagvrije voet niet overstegen.

Conclusie:
Hagel-bankbeslag is toegestaan, indien de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit dit rechtvaardigen. Onderzocht dient te worden of de omstandigheden van het geval ertoe leiden dat dit beslag redelijk is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie