Einde aan verpandingsverboden

, , ,

In 2016 blogden wij over verpandingsverboden en de nadelige gevolgen hiervan voor het MKB en de financiële sector. De wens tot wijziging van de wet ter verbetering van de situatie is wijd verspreid. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet hiernaar onderzoek ging doen.

Lees meer

Verpande vordering en G-rekening

, ,

Wanneer de pandhouder aan een debiteur van de pandgever zijn pandrecht mededeelt, wordt de pandhouder inningsbevoegd, conform artikel 3:246 BW. De pandgever verliest zijn inningsbevoegdheid. Hoe zit het nu wanneer de debiteur normaal gesproken een deel van de factuur op de G-rekening betaalt?

Lees meer

De registratie van de pandakte

,

De registratie van de pandakte

In deze blog wordt ingegaan op de registratie van de pandakte als vestigingsvereiste voor een geldig pandrecht op vorderingen. Wat is het precieze moment van registratie en waarom is deze toetsing van belang?

Lees meer

Onderhanden werk toch wél te verpanden

, ,

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag het oordeel van het Hof te Amsterdam dat onderhanden werk in de zorg niet te verpanden is, vernietigd.

Lees meer

Verpande vorderingen in faillissement en verrekening

, ,

De wet schrijft als hoofdregel voor dat een geldvordering voldaan moet worden via girale betaling: simpelweg overboeking via een bankrekening (art. 6:114 BW). Wanneer twee partijen over en weer geldvorderingen op elkaar hebben, kunnen deze in afwijking op de hoofdregel met elkaar worden verrekend. De basisregeling voor verrekening staat in art. 6:127 BW. Er zijn echter bijzondere situaties, waarvoor aanvullende regels over verrekening in de wet zijn opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is wanneer de vorderingen van één van de partijen verpand zijn en daarvan mededeling is gedaan aan de ander. Een tweede voorbeeld is wanneer één van de partijen failliet is verklaard. In deze blog wordt uiteengezet wat de verschillende regels inhouden en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Lees meer

Pandhouder kan soms profiteren van volledige proceskostenveroordeling

,

Hoe zit het met de proceskosten wanneer een procedure wordt verloren en wat is de positie van de pandhouder daarbij?

Lees meer

De pandhouder en de vordering tot waardevergoeding

, ,

Wanneer een overeenkomst niet goed wordt nagekomen, kan die (onder bepaalde voorwaarden) worden ontbonden. Een wettelijk gevolg hiervan is dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Alles moet dan worden teruggedraaid naar de situatie waarin geen overeenkomst zou zijn gesloten. Dit is echter niet altijd mogelijk, wanneer de overeenkomst al wel voor een deel is uitgevoerd. Voor die gevallen is artikel 6:272 BW in het leven geroepen. Daaruit blijkt dat de partij die (deels) heeft geleverd, recht heeft op een vergoeding gelijk aan de waarde van het geleverde. De vraag of een pandhouder recht heeft op waardevergoeding van een geleverd goed in plaats van een vordering tot betaling na ontbinding van een overeenkomst, is onlangs aan bod gekomen in een uitspraak van de rechtbank Limburg. Hier was het volgende aan de hand.

Lees meer

Kan een opdrachtenportefeuille worden verpand?

, ,

Inleiding

Het komt wel eens voor dat een opdrachtenportefeuille wordt verkocht, bijvoorbeeld in het kader van een faillissement in geval van een doorstart. Een opdrachtenportefeuille vertegenwoordigt derhalve een economische waarde, waardoor de vraag rijst of hierop een pandrecht kan worden gevestigd. Deze vraag werd in augustus behandeld door de Rechtbank Noord-Holland.

Lees meer