Einde aan verpandingsverboden

, , ,

In 2016 blogden wij over verpandingsverboden en de nadelige gevolgen hiervan voor het MKB en de financiële sector. De wens tot wijziging van de wet ter verbetering van de situatie is wijd verspreid. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet hiernaar onderzoek ging doen.

Lees meer

Verpande vordering en G-rekening

, ,

Wanneer de pandhouder aan een debiteur van de pandgever zijn pandrecht mededeelt, wordt de pandhouder inningsbevoegd, conform artikel 3:246 BW. De pandgever verliest zijn inningsbevoegdheid. Hoe zit het nu wanneer de debiteur normaal gesproken een deel van de factuur op de G-rekening betaalt?

Lees meer

De registratie van de pandakte

,

De registratie van de pandakte

In deze blog wordt ingegaan op de registratie van de pandakte als vestigingsvereiste voor een geldig pandrecht op vorderingen. Wat is het precieze moment van registratie en waarom is deze toetsing van belang?

Lees meer

Onderhanden werk toch wél te verpanden

, ,

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag het oordeel van het Hof te Amsterdam dat onderhanden werk in de zorg niet te verpanden is, vernietigd.

Lees meer

Borg: BV bestaat niet meer na opheffing faillissement, is de vordering verjaard?

,

Aan de hand van een casus worden in deze blog meerdere onderwerpen uitgelegd die bij elkaar komen in een interessant en complex vraagstuk, namelijk:

borgstelling:
Wat gebeurt er als een bestuurder zich privé borg heeft gesteld voor de schuld van zijn BV,

opheffing faillissement BV:
bij de beëindiging van het faillissement, wegens opheffing bij gebrek aan baten of met een slotuitdelingslijst,

verjaring:
en de tijd inmiddels zo ver is verstreken dat de vordering in beginsel zou zijn verjaard?

Over dit vraagstuk heeft de Hoge Raad zich eerder dit jaar moeten buigen in de zaak Rambaldo/Rabobank. Wij gaan eerst op de verschillende onderwerpen in, voordat wij toekomen aan het antwoord van de Hoge Raad.

Lees meer

Wetsvoorstel voor dwangakkoord buiten faillissement aangepast

, ,

In onze blog “Het crediteurenakkoord, hoe zit het ook alweer?” hebben wij de stand van zaken besproken met betrekking tot crediteurenakkoorden vóór en ná faillissement, alsmede het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen II (hierna: WCO II). Kort gezegd werd in dit wetsvoorstel een wettelijke basis gecreëerd voor een dwangakkoord buiten faillissement. Indien het aangeboden akkoord door de schuldeisers wordt aangenomen, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken dit akkoord algemeen verbindend te laten verklaren voor alle schuldeisers, tenzij de belangen van één of meerdere schuldeisers wordt geschaad.

Lees meer

Verpande vorderingen in faillissement en verrekening

, ,

De wet schrijft als hoofdregel voor dat een geldvordering voldaan moet worden via girale betaling: simpelweg overboeking via een bankrekening (art. 6:114 BW). Wanneer twee partijen over en weer geldvorderingen op elkaar hebben, kunnen deze in afwijking op de hoofdregel met elkaar worden verrekend. De basisregeling voor verrekening staat in art. 6:127 BW. Er zijn echter bijzondere situaties, waarvoor aanvullende regels over verrekening in de wet zijn opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is wanneer de vorderingen van één van de partijen verpand zijn en daarvan mededeling is gedaan aan de ander. Een tweede voorbeeld is wanneer één van de partijen failliet is verklaard. In deze blog wordt uiteengezet wat de verschillende regels inhouden en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Lees meer

De pandhouder en de vordering tot waardevergoeding

, ,

Wanneer een overeenkomst niet goed wordt nagekomen, kan die (onder bepaalde voorwaarden) worden ontbonden. Een wettelijk gevolg hiervan is dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Alles moet dan worden teruggedraaid naar de situatie waarin geen overeenkomst zou zijn gesloten. Dit is echter niet altijd mogelijk, wanneer de overeenkomst al wel voor een deel is uitgevoerd. Voor die gevallen is artikel 6:272 BW in het leven geroepen. Daaruit blijkt dat de partij die (deels) heeft geleverd, recht heeft op een vergoeding gelijk aan de waarde van het geleverde. De vraag of een pandhouder recht heeft op waardevergoeding van een geleverd goed in plaats van een vordering tot betaling na ontbinding van een overeenkomst, is onlangs aan bod gekomen in een uitspraak van de rechtbank Limburg. Hier was het volgende aan de hand.

Lees meer